< Na seji v Ankaranu soglasno podprli vse predlagane sklepe - Obalaplus
Nalaganje

Vnesite za iskanje

Na seji v Ankaranu soglasno podprli vse predlagane sklepe

Na septembrski seji so svetniki Občine Ankaran sprejeli poročilo o izvrševanju proračuna v prvem polletju 2019, iz katerega izhaja, da je Občina Ankaran v prvem polletju realizirala prihodke na ravni 3,0 mio EUR in odhodke na ravni 3,5 mio EUR. Sprejet je bil Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju občine Ankaran.

Na septembrski seji Občinskega sveta Občine Ankaran so svetniki sprejeli poročilo o izvrševanju proračuna v prvem polletju 2019, iz katerega izhaja, da je Občina Ankaran v prvem polletju 2019 realizirala prihodke v višini 3.052.721,59 EUR oz. 16,74 % sprejetega letnega proračuna za leto 2019. Večja odstopanja so pri davkih na nepremičnine, predvsem pri prihodkih iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ), saj bodo obroki za leto 2019 zapadli v drugi polovici leta, ko bo realizirana tudi večina plačil iz naslova turistične takse ter prihodkov od prodaje blaga in storitev.

Prihodki od prodaje zemljišč v prvi polovici niso bili realizirani, ker pogajanja z Republiko Slovenijo o zalednih površinah za potrebe pristanišča še niso zaključena. Odhodki so bili ob polletju realizirani v višini 3.534.296,60 EUR oz. 18,58 % sprejetega proračuna. Pri tem je večje odstopanje trenutno pri investicijskih odhodkih, predvsem zaradi nerealiziranih nakupov zemljišč.

Občinski svetniki so sprejeli odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju občine Ankaran. Temeljni cilj tega odloka je sprejem pravne podlage za obračun komunalnega prispevka za gradnjo na območjih, ki so opremljena z obstoječo komunalno opremo, in sprejem pravne podlage za možnost sklepanja pogodb o opremljanju s potencialnimi investitorji ali odmerjanje komunalnega prispevka za načrtovano novo komunalno opremo.

V nadaljevanju so svetniki sprejeli sklep o uvedbi javne službe »upravljanje določenih javnih parkirišč« na parkirišču »Krajinski park Debeli rtič – parkirišče kopališče«, katerega cilj je postopno zmanjševanje obsega parkiranja osebnih vozil obiskovalcev kopališča in Krajinskega parka Debeli rtič ter doseganje večje uporabe brezplačnega javnega avtobusnega prevoza, kar pomeni tudi doslednejši nadzor nad spoštovanjem varstvenih režimov po Odloku o Krajinskem parku Debeli rtič.

Občinski svet je podal soglasje k nakupu poslovnega prostora v centru Ankarana, kamor namerava občina umestiti turistično informacijski center (TIC). Nadalje se je seznanil s potekom aktivnosti projekta »Pokopališče Ankaran«, izdal soglasje k Predlogu sistematizacije delovnih mest v javnih zavodih OŠV Ankaran in Delfino Blu ter soglasje k prošnji OŠV Ankaran za dodelitev finančnih sredstev za delitev oddelkov v šolskem letu 2019-2020. Podano je bilo soglasje k ustanoviteljskim sklepom Mestne občine Koper ter k potrditvi letnega poročila Rižanskega vodovoda Koper za leto 2018.

Vsi sklepi seje občinskega sveta so bili sprejeti soglasno.

Spletna stran za svojo funkcionalnost uporablja spletne piškotke, ki ne hranijo osebnih podatkov. Več o piškotkih lahko izveste tukaj

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close