Ankarančani si želijo dokončno urediti razmerja do države in Kopra

Na včerajšnji zadnji seji aktualnega mandata občinskega sveta v Občini Ankaran so svetniki sprejeli tri dokumente: Sklep o potrditvi lokacijske preveritve za začasno rabo na območju vodnih športov in komunalnih privezov Sv. Katarina, Sklep o izvedbi ukrepov za omilitev negativnih vplivov delovanja pristanišča za mednarodni promet v Kopru ter Sklep o podelitvi naloge županu za zaključek delitvene bilance med Občino Ankaran in Mestno občino Koper.

Deli novico s tvojimi prijatelji

Po Odloku o izbirni lokalni gospodarski javni službi »upravljanje določenih javnih parkirišč v občini Ankaran«, bo namesto Javnega podjetja Marjetica Koper, d.o.o. javno službo izvajal Režijski obrat občinske uprave Občine Ankaran. Prav tako je bil sprejet sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o letnem načrtu ravnanja s stvarnim in finančnim premoženjem Občine Ankaran za leto 2022 ter podano soglasje k predlogu Mestne občine Koper za imenovanje direktorja javnega podjetja Rižanski vodovod Koper d.o.o.

Z drugim sklepom o omilitvi pristaniških vplivov je občinski svet pooblastil župana Občine Ankaran, da Vladi RS ponovno posreduje predlog za sporazumno rešitev vseh odprtih zadev ter poda zahtevo, da skladno z že podpisanimi dokumenti sklene ustrezne dogovore ter oblikuje in izvede aktivnosti oziroma omilitvene ukrepe zaradi izvajanja pristaniške dejavnosti – ukrepe glede zmanjšanja in odprave hrupa, svetlobne onesnaženosti, onesnaženosti s trdimi delci in prahom ter onesnaženja morja.

Sprejet je bil tudi sklep o lokacijski preveritvi za začasno rabo na območju vodnih športov in komunalnih privezov Sv. Katarina. Do sprejetja OPPN in končne vzpostavitve ŠRP Sv. Katarina prejeto soglasje Vlade RS in sklep Občinskega sveta omogočata občini pridobitev gradbenih dovoljenj za izvedbo začasne ureditve in gradnje javnega športnorekreacijskega parka s številnimi programskimi sklopi.

Delitvena bilanca med Mestno občino Koper in Občino Ankaran “težka” 8,3 milijona evrov

Najpomembnejša točka je bila obravnava poteka postopkov in pogajanj za sporazumno delitev skupnega premoženja in ustanoviteljskih pravic med Mestno občino Koper in Občino Ankaran. Poleg dokončne ureditve razmerij med soustanoviteljicama po izstopu Občine Ankaran iz večine skupnih zavodov, skladov in agencij, gre tudi za prek 8 milijonov evrov, ki jih mora MOK skladno z že sklenjenimi sporazumi vrniti oz. izplačati Občini Ankaran.

Zaključek delitvene bilance z Mestno občino Koper bo eden pomembnejših projektov novega župana ali županje oziroma nove sestave organov odločanja v Občini Ankaran. Ob tem je Strmčnik dejal: “Dolgotrajnost reševanja delitvenih postopkov med občinama in otežena odzivnost občinske uprave na Verdijevi v Kopru tudi za časa mandata župana gospoda Bržana ne preseneča. Verjamem, da se težko znajdejo v kaosu, ki so ga brez primopredaje podedovali od predhodnika, ki očitno še sam ne ve prav dobro, kaj se je dogovarjal in kakšne pravne akte je v imenu občine podpisoval…”.