Izolski svetniki sprejeli odlok o občinskem prostorskem načrtu

Deli novico s tvojimi prijatelji

Na 17. redni seji Občinskega sveta Občine Izola so svetniki v drugi obravnavi sprejeli odlok o občinskem prostorskem načrtu, ki je temeljni prostorski akt. Gre za prvi celoviti prostorski načrt, ki skladno z novo zakonodajo določa namensko rabo celotne občine in daje možnost njenemu nadaljnjemu prostorskemu razvoju.

 

Svetnice in svetniki so sprejeli predlog sklepa o interventnih ukrepih zaradi epidemije nalezljive bolezni SARS CoV-2 (COVID-19). Epidemija je bila na ravni države preklicana 15. 6. 2021, razveljavitev s tem povezanega sklepa, ki ga je Občinski svet Občine Izola sprejel na svoji 12. redni seji, novembra lani, pa se upošteva od 1. 7. 2021.

 

Nato je občinski svet v prvi obravnavi sprejel predlog Odloka o denarni socialni pomoči v občini Izola. Sprejetje novega odloka je potrebno zaradi sprememb zakonodaje, obenem pa so se pri sedaj veljavnem odloku pokazale pomanjkljivosti. Občina želi doseči, da so do denarne socialne pomoči upravičeni tisti, ki so izčrpali vse druge zakonodajne možnosti in jo najbolj potrebujejo.

 

Sledila je druga obravnava odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Izola, ki so ga svetniki večinsko podprli. Občinski prostorski načrt je temeljni prostorski akt, ki vsebuje strateški in izvedbeni del. Gre za prvi celoviti prostorski načrt, ki skladno z novo zakonodajo določa namensko rabo celotne občine in daje možnost njenemu nadaljnjemu prostorskemu razvoju. Z OPN se izpolnjujejo zaveze iz zakona, ki s koncem letošnjega leta ukinja vse prostorske akte in plane, sprejete še po zakonodaji nekdanje države.

 

Vodja urada za prostor in nepremičnine, mag. Marko Starman, je uvodoma predstavil glavne vsebinske sklope novega akta. Med drugim je izpostavil strategijo razvoja mesta: »Prostorsko urejanje občine Izola izhaja iz strateške odločitve, ki je bila opredeljena že v planu iz leta 2000 oz. 2004. Poleg tega se je razporeditev namenske rabe mesta strokovno in v javnosti preverjala že od samega začetka priprave OPN v letu 2009 na podlagi serij delavnic, posvetovanj in strokovnih podlag, med katerimi je najpomembnejši urbanistični načrt. Skladno z namensko rabo centralnih dejavnosti se z OPN že pripravlja občinske podrobne prostorske načrte (OPPN), in sicer na podlagi izvedenih strokovnih natečajev. OPN torej izhaja iz že sprejetih strateških odločitev.« V veljavo bo stopil trideseti dan po uradni objavi Občine Izola.

 

V nadaljevanju je občinski svet v prvi obravnavi potrdil tudi spremembe in dopolnitve Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje naselja Šared. Te obravnavajo manjše dopolnitve določb OPPN Šared, s katerimi se spremenijo pogoji s področja prometne, komunalne, energetske in telekomunikacijske infrastrukture z namenom poenostaviti postopek pridobivanja gradbenega dovoljenja. Manjše spremembe in uskladitve so potrebne tudi v grafičnem delu SD OPPN. Poleg tega se je izkazalo, da je na določenih mestih pozidava preveč strnjena, kar skladno s hidrogeološkim poročilom pomeni dodatno poslabšanje stanja na območju. S predlagano spremembo se je na območjih, kjer je bila predvidena terasna, večstanovanjska gradnja, predvidela enodružinska zazidava z največ dvema stanovanjema. S tem se bo izboljšalo stanje iz vidika odvodnjavanja vode in obremenitve obstoječe ter predvidene infrastrukture.

 

Seja se je nadaljevala s sprejetjem Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo za območje občine Izola v drugi obravnavi. Odlok je pravna podlaga za odmero komunalnega prispevka.

 width=

Svetniki so v prvi obravnavi, s predlogom za skrajšani postopek, sprejeli še spremembe in dopolnitve Odloka o kategorizaciji občinskih cest v občini Izola. V času od zadnje dopolnitve odloka je bilo namreč treba zaradi ureditve zemljišč cest v okviru projekta dejanske rabe vse ceste v občini ponovno pregledati in prilagoditi os cest dejanskemu poteku ter poteku po zemljiščih v lasti ali uporabi občine.

 

V okviru razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Izola je občinski svet potrdil nakup štirih delov parcel in štiri parcele, vse k. o. 2628 Malija. Kupoprodajna pogodba je bila sklenjena za dosego javne koristi. Skupna vrednost navedenih nepremičnin znaša 243.540 EUR oz. 132 EUR/m2. Namen nakupa nepremičnin je realizirati projekt komunalnega opremljanja naselja Šared.

 

Svetniki so v nadaljevanju sprejeli investicijski program izgradnje novega gasilskega doma PGD Izola in prostorov za Civilno zaščito Občine Izola v prvi fazi. Občina Izola bo v okviru obstoječih proračunskih sredstev v tem mandatu funkcionalno dokončala investicijo in zagotovila sodobne ter ustrezne prostore za PGD Izola, civilno zaščito OI ter Gasilsko zvezo Slovenije.

 

Občinski svet se je seznanil še s poročilom o delu Nadzornega odbora (NO) Občine Izola za leto 2020 ter poročili o opravljenih nadzorih za leto 2020 – do vključno junija 2021. Občinski svet je NO predlagal, da poročilo o opravljenem nadzoru nad ravnanjem s premoženjem Občine Izola v letih od 2018 do 2020 uskladi z veljavnim pravilnikom o obveznih sestavinah poročila NO.

 

Svetniki so nazadnje sprejeli predloge Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. Imenovali so Občinsko volilno komisijo in Posebno občinsko volilno komisijo.