Mobilnost vsega povezuje svet

Fakulteta za Pomorstvo in promet Univerza v Ljubljani je predlani praznovala šestdeset let obstoja. Znanje in kadre prihodnosti, ki jih gospodarstvo potrebuje, oblikujejo s pedagoškim delom, povezanim z znanstvenim raziskovanjem ter s projektnim delom. Fakulteta se lahko pohvali s sodobnimi simulacijskimi orodji, informacijskimi programi in sodobnimi predavalnicami za kakovosten študij in raziskovanje. Študentje imajo v prenovljenih predavalnicah priložnost poslušati predavanja domačih in mednarodnih strokovnjakov, prav tako so podaljšali pomol, ki ga uporabljajo študentje navtike.

Deli novico s tvojimi prijatelji

O študijskih programih smo se pogovarjali s prodekanom za študijske zadeve doc. dr. Francem Dimcem ter dekanom izr. prof. dr. Petrom Vidmarjem. Dekan je poudaril, da so v zadnjih letih prenovili nekatere študijske programe.

»Fakulteta je skupaj z drugimi fakultetami Univerze v Ljubljani vključena v pilotni projekt Načrta za okrevanje in odpornost, ki ga preko Ministrstva za šolstvo in šport ter Univerze v Ljubljani financira Evropska komisija. Vsebine železniške in letalske mobilnosti v visokošolskih programih v pilotnem projektu prilagajamo uveljavljanim praksam trajnostnega razvoja,« razlaga prodekan Dimc.

VELIKO ZANIMANJE ZA DODIPLOMSKE ŠTUDIJE FPP

Na visokošolskih strokovnih programih Prometna tehnologija in transportna logistika, Navtika in Pomorsko strojništvo ter univerzitetnem programu prve stopnje Tehnologija prometa in logistika poleg rednega študija izvajajo tudi izredni študij z zaposlenim študentom prilagojenim urnikom. Svoje študijske programe so nadgradili tudi v smeri izobraževanja pripadnikov Slovenske vojske, zato zdaj ponujajo poleg Splošne tudi Vojaško smer izobraževanja.

»Študentje univerzitetnega programa Tehnologija prometa in logistika pridobijo znanje za oblikovanje razvoja prometnega in logističnega sektorja ter upravljanje procesov v različnih prometnih, pomorskih in logističnih podjetjih ter v organih državne uprave. Na študijskih programih Navtika in Pomorsko strojništvo, ki sta bolj
usmerjena v pomorstvo, je poudarek na znanju za operativno in vodstveno delo v pomorski industriji. Alumni oz. diplomanti so usposobljeni za odgovorno operativno delo na ladjah trgovske mornarice, za delo v gospodarstvu na kopnem, kot so pristanišča, v ladijskih prevozih, v marinah, ladjedelnicah, za upravljanje in vzdrževanje jaht, v razvojnih oddelkih, za vodenje energetsko procesnih sistemov ipd. Na tretjem dodiplomskem visokošolskem programu Prometna tehnologija in transportna logistika pa študenti pridobijo znanje za strokovno delo v različnih prometnih, pomorskih, logističnih ali proizvodnih podjetjih ter za razvoj sodobnih transportno-logističnih procesov,« pojasni Dimc.

NADALJEVANJE ŠTUDIJA NA DRUGI STOPNJI IZOBRAŽEVANJA

Po koncu prve stopnje lahko alumni nadaljujejo študij na drugi, po prenovljenih dveletnih programih Promet ali Pomorstvo in kasneje na doktorskem študiju tretje stopnje programa Pomorstvo in promet. Poleg alumnov/ diplomantov FPP se na magistrski študij lahko vpišejo tudi študentje drugih dodiplomskih programov. Podiplomska magistrska študija druge stopnje se izvajata v popoldanskem terminu, kar omogoča aktivno sodelovanje v študijskem procesu tudi zaposlenim študentom. Dekan Vidmar ob tem poudarja, da je temeljni
cilj drugostopenjskega podiplomskega magistrskega študijskega programa Promet nadgradnja strokovnega znanja in zagotavljanje usposobljenosti za reševanje zahtevnih strokovnih problemov s področja prometnih ved, razvijanje strokovne kritičnosti in odgovornosti, iniciativnost in samostojnost pri odločanju in vodenju.

»Pridobljeno znanje omogoča interdisciplinarno razumevanje problematike, predvsem prometnih tehnologij, transportne logistike, varnosti v prometu in drugih procesov, ki zagotavljajo učinkovito delovanje prometnega
sistema. Študentje pomorstva pridobijo predmetno specifične pristojnosti, ki zajemajo predvsem sposobnost analitičnega, kritičnega ter samostojnega postavljanja in doseganja ciljev na področju pomorstva, sposobnost vodenja dela in povezovanja znanj različnih področji. Naši diplomanti oz. alumni so sposobni odgovornega
dela na področju pomorstva in sorodnih panog ob upoštevanju vseh zakonskih in etičnih meril,« dodaja dekan.

Oba programa se zaključita po dveh letih izobraževanja z izdelavo magistrskega dela. Po končanem drugostopenjskem študijskem programu lahko študij na UL FPP nadaljujejo tudi na tretji stopnji izobraževanja.

DOKTORSKI ŠTUDIJ

Cilj doktorskega študijskega programa Pomorstvo in promet je izobraževati nadpovprečno uspešne magistre študijskih programov druge stopnje s širšega področja pomorstva-transporta-prometa-transportne logistike ter jih usposobiti za samostojno znanstveno raziskovalno delo in ustvarjanje novega znanja na tem področju. Doktorski študij traja štiri leta.

MEDNARODNO SODELOVANJE IN ŠTUDIJSKA IZMENJAVA

Fakulteta s sodelovanjem v mednarodnih programih izmenjav svojim študentom omogoča, da del svojih študijskih obveznosti opravijo na partnerskih institucijah v tujini. V program Erasmus+ se lahko vključijo že študentje prvega letnika.