Podjetniki iz piranske občine pozor: občina namenja sredstva za blaženje posledic epidemije

Deli novico s tvojimi prijatelji

Objavljen razpis za dodelitev finančnih sredstev iz občinskega proračuna za blaženje posledic epidemije nalezljive bolezni COVID-19 na področju gospodarstva v Občini Piran za leto 2020

 

Občina Piran je na spletni strani objavila razpis za dodelitev sredstev iz občinskega proračuna za blaženje posledic epidemije nalezljive bolezni COVID-19 na področju gospodarstva v Občini Piran v skupni višini 160.000 EUR, in sicer z naslednjimi ukrepi:

 

  1. subvencioniranje dela fiksnih obratovalnih stroškov, in sicer nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, stroškov ravnanja s komunalnimi odpadki in stroškov oskrbe s pitno vodo ter odvajanja in čiščenja odplak, stroškov električne energije ter stroškov telekomunikacijskih storitev – v višini 100.000 EUR in

 

  1. subvencioniranje najemnin poslovnih prostorov – v višini 60.000 EUR.

 

Namen ukrepov iz javnega razpisa je dodelitev izredne finančne pomoči za blaženje poslovne škode, ki je nastala poslovnim subjektom v obdobjih epidemij nalezljive bolezni COVID-19. Upravičenci do pomoči so samostojni podjetniki posamezniki, mikro in mala podjetja, registrirana po Zakonu o gospodarskih družbah, ki imajo sedež podjetja v Občini Piran. Pomoč se upravičencem za isti namen in iste upravičene stroške lahko dodeli le enkrat. V primeru prijave na več ukrepov sofinanciranja morajo prosilci oddati vlogo na ločenih obrazcih, za vsak ukrep posebej.

 

Prosilci oddajo vlogo za dodelitev finančnih sredstev iz občinskega proračuna za namene iz tega razpisa na predpisanem obrazcu za posamezen ukrep z vsemi zahtevanimi prilogami, navedenimi na obrazcu vloge. Ta je dostopen na občinski spletni strani, kjer je objavljeno celotno besedilo razpisa, vključno s pogoji in navodili za izpolnjevanje: https://www.piran.si/post/348734

 

Vloge za dodelitev pomoči na občini sprejemajo od dneva objave razpisa do vključno 1. 2. 2021 do 14. ure.