V Ankaranu bodo sanirali zgradbo Vrtca

Člani Občinskega sveta Občine Ankaran so na včerajšnji redni seji sprejeli proračun Občine Ankaran za leto 2023. Proračun zajema predloge širše lokalne skupnosti, obenem pa je razvojno naravnan. V tekočem letu se bodo zaprla večja gradbišča po Ankaranu, do konca leta pa bo dokončano tudi pokopališče, nadaljuje se prostorsko načrtovanje stanovanjskih sosesk in območja za vzpostavitev 4. obmorskega središča v Sloveniji.

Deli novico s tvojimi prijatelji

Prihodki Občine Ankaran za leto 2023 v proračunu so predvideni v višini 21.793,804,11 EUR, odhodki pa v višini 24.612.262,07 EUR. Odhodki se pokrivajo iz prihodkov tekočega leta in neporabljenih sredstev na računih v višini 2.818.457,96 EUR, saj Občina
v minulem letu ni v celoti porabila vseh prihodkov, zato lahko v letu 2023 načrtuje večjo porabo oziroma predvideva višje odhodke od prihodkov v letu 2023. Občina Ankaran se v letu 2023 ne namerava zadolževati.

V letu 2023 bodo nadaljevali z začetimi investicijami; v proračunu so zagotovljena sredstva za izgradnjo pokopališča, ki se bo zaključila letos, projekt izgradnje javnega kanalizacijskega omrežja – Čisto za Koper in Ankaran, sanacijo opornega zidu nasproti Spominskega parka, ki je skupen projekt z Direkcijo Republike Slovenije za infrastrukturo, rekonstrukcijo Vinogradniške poti, komunalno opremljanje Dolge njive, parkirišče na Bevkovi. Predvidena je sanacija zgradbe Vrtca Ankaran. Izdelala se bo projektna dokumentacija za vzpostavitev novih prostorov za zdravstvene ambulante v središču kraja, urejanje otroškega igrišča v Hrastovem gaju, sanacijo in širjenje OŠV Ankaran, kar zajema tudi pripravo projektne dokumentacije za izgradnjo nove šolske telovadnice – športne dvorane, urejanje prostorov v pritličju na Jadranski cesti 66 za potrebe italijanske narodne skupnosti, ureditev parkirišča nove trgovine pri Sončnem parku, sanacijo Oljčne poti in izgradnjo meteorne kanalizacije na tem območju. Na območju ŠRP Sv. Katarina so predvidene ureditve na podlagi lokacijske preveritve (4. igrišče za odbojko na mivki, pomožno igrišče z umetno travo za nogomet, krajevno športno pristanišče, parkirišče itd.). Na področju urejanja prostora so v proračunu predvidena sredstva za pripravo osnutka Odloka o podrobnem občinskem prostorskem načrtu Ankaran hrib in za druge prostorske akte, načrtovanje strokovnih podlag za občinski podrobni prostorski načrt Ankaran center, za kar je predhodno predvideno urbanistično in arhitekturno-krajinsko oblikovanje območja, kamor se umeščajo primarno zdravstveno varstvo, oskrba starejših občanov, kulturne in družbene dejavnosti.