< Občina Ankaran predstavila proračun za leto 2020 - Obalaplus
Nalaganje

Vnesite za iskanje

Občina Ankaran predstavila proračun za leto 2020

Na včerajšnji, osmi redni seji je Občinski svet Občine Ankaran sprejel tri pomembne akte: Odlok o drugem rebalansu proračuna Občine Ankaran za leto 2019, Odlok o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Ankaran ter Odlok o proračunu Občine Ankaran za leto 2020. Načrt dela Občine Ankaran za leto 2020 je bil z vključevanjem prebivalcev oblikovan na več delavnicah, po načelu participativnosti pripravljen proračun pa predstavlja nadaljevanje intenzivnega načrtovanja obsežnih razvojnih ter investicijskih projektov občine.

Sprejem Odloka o rebalansu proračuna Občine Ankaran za leto 2019 je bil potreben zaradi razhajanja med načrtovanimi in dejanskimi prihodki občine. Glavni razlog zanj izhaja iz dejstva, da Letni načrt ravnanja s stvarnim in finančnim premoženjem v delu, ki se nanaša na zamenjavo ali odprodajo občinskih zemljišč za širitev pristanišča (t.i. kaseti 6A in 7A) v letu 2019 še ne bo realiziran, zaradi česar se v sprejetem proračunu za leto 2019 bistveno spremeni struktura in obseg planiranih prihodkov, posledično pa je treba temu prilagoditi tudi odhodkovni del proračuna.

V Odloku o proračunu Občine Ankaran za leto 2020 je za redno delovanje in izvajanje vseh zakonskih nalog občine namenjeno 8.164.681,77 EUR občinskih prihodkov, proračun pa predvideva celotne prihodke v višini 18.084.418,03 EUR, pri čemer največji delež v načrtovanih prihodkih predstavljajo kapitalski prihodki, in sicer 9.919.736,26 EUR ali 54,9%. Slednji izvirajo iz Letnega načrta ravnanja s stvarnim in finančnim premoženjem, v katerem občina ponovno načrtuje zamenjavo ali odprodajo občinskih zemljišč za širitev pristanišča (t.i. kaseti 6A in 7A), medtem ko so predvideni davčni prihodki na ravni 5.269.131,00 EUR oz. 29,1% proračunskih prihodkov, nedavčni prihodki pa na ravni 2.573.566,47 EUR oz. 14,2%.

Sočasno s proračunom je bil sprejet Sklep o letnem Načrtu ravnanja s stvarnim in finančnim premoženjem Občine Ankaran za leto 2020, ki izkazuje usklajenost prihodkovne in odhodkovne strani s proračunom Občine Ankaran za leto 2020 v znesku 9.919,736,26 EUR. V predvidenih odhodkih za leto 2020 v skupni višini 19.218.377,63 EUR tako največji delež predstavljajo investicijski odhodki (64,1%), sledijo tekoči odhodki (18,2%), tekoči transferi (16,5%) ter investicijski transferi. Ker Občina Ankaran v letu 2019 ne bo v celoti porabila vseh prihodkov, v letu 2020 predvideva višje odhodke od prihodkov v letu 2020 (neporabljena sredstva na računih v predvideni višini 1.133.959,60 EUR).

Občina Ankaran je svoj načrt dela za leto 2020 oblikovala na več delavnicah, v katerih so poleg predstavnikov odborov in komisij občinskega sveta sodelovali tudi vabljeni prebivalci in predstavniki različnih ankaranskih društev. Letos je občina prejela 86 novih pobud v okviru participatornega proračuna; skupno je od uvedbe participatornega proračuna (ob pripravi proračuna za leto 2016) do danes na občino prispelo več kot 1000 predlogov in pobud, ki se vgrajujejo v načrt občinskih razvojnih programov. Po načelu participativnosti pripravljen proračun pa poleg prizadevanj za dvig kakovosti življenja prebivalcev in izčrpnega vlaganja javnih sredstev v izobraževanje, šport, kulturo in v skrb za starejše, predstavlja predvsem nadaljevanje intenzivnega načrtovanja obsežnih razvojnih ter investicijskih projektov občine Ankaran.

Med ključne projekte leta 2020 sodijo sprejem občinskega prostorskega načrta (OPN) kot temeljnega prostorskega dokumenta, pred tem je predvidena izvedba dodatne javne razgrnitve in javne obravnave dopolnjenega osnutka OPN. Nadaljuje se projekt izgradnje pokopališča Ankaran, v okviru katerega je predvidena izdelava projektne dokumentacije za pokopališče ter že izvedba rušitve obstoječih objektov. Predvidena je izdelava projektne dokumentacije ter izvedba javnega naročila za izbiro izvajalca za obnovo osrednjega trga v centru Ankarana kot tudi izvedba javnega natečaja za izbiro najprimernejše idejne rešitve za ureditev širšega območja Sv. Katarina. Predvidoma se bo v letu 2020 pričela izvedba kanalizacij v sklopu projekta Čisto za Koper in Ankaran (aglomeracija Hrvatini) in komunalno opremljanje območja Dolgih njiv.

Predvidena so sredstva za ureditev in vzdrževanje javnega otroškega igrišča v Hrastovem gaju ter za pripravo dokumentacije za dodatno ureditev otroškega igrišča z igrali pri Domu družbenih dejavnosti. Poleg tega je v pripravi tudi projektna dokumentacija za izgradnjo nove šolske telovadnice. Občina bo nadaljevala z izvajanjem programa zamenjave zemljišč med Republiko Slovenijo in Občino Ankaran, z letom 2020 pa namerava zaključiti projekt vzpostavitve občinske uprave Občine Ankaran. V letu 2020 bodo vzpostavljeni novi stalni prostori turistično-informacijskega centra (TIC).

Na področju družbenih dejavnosti bo ponovno izveden javni razpis za sofinanciranje društev na področju družbenih dejavnosti, prvič pa bo pripravljen Letni program športa kot podlaga za javni razpis za sofinanciranje športa v letu 2020 in hkrati celostni pregled vseh sredstev, ki jih Občina Ankaran namenja športu. Dodatno bo okrepljena skrb za starejše; dodatna sredstva so namenjena aktivnostim občinskega programa »Skrb za starejše«, in sicer z vzpostavitvijo centra dnevnih aktivnosti, družabništva in obiskov na domu. Nadaljujejo se aktivnosti na projektu Občina po meri invalidov, krepila se bo mreža prostovoljstva, omogočeno bo kontinuirano delovanje dnevnega centra za mladostnike Petka in psihosocialne pomoči za otroke in odrasle v okviru delovanja Centra za psihosocialno pomoč.

Odlok o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Ankaran, ki se v Občini Ankaranu prvič sprejema v taki obliki, podrobneje določa izvajalce posameznih programov in področij letnega programa športa, podrobnejše pogoje in merila za izbiro in sofinanciranje izvajanja letnega programa športa na lokalni ravni, način določitve višine sofinanciranja, postopek izbire in sofinanciranja izvajanja letnega programa športa, način sklepanja in vsebino pogodb o sofinanciranju ter način izvajanja nadzora nad pogodbami o sofinanciranju.

Občinski svet je nadalje sprejel sklepa o ugotovitvi javne koristi in razlastitvi ter obremenitvi v javno korist za projekta »Parkirišče ob Bevkovi« in »Rekonstrukcija Vinogradniške poti«, s čimer se na Upravni enoti Koper lahko začnejo postopki za razlastitev in prenos lastništva na Občino Ankaran, ter potrdil dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) za pokopališče Ankaran, ki obravnava investicijo izvedbe novega pokopališča (temeljne prvine investicije, časovni okvir in ocena investicijskih stroškov).

Podali so tudi soglasje k sklenitvi sodne poravnave med Mestno občino Koper, družbama Finali Trading d.o.o., Finali d.o.o. ter Občino Ankaran, s katero se zaključujejo dolgoletni spori v zvezi z nepremičninskim razpolaganjem na območju koprskega tovornega pristanišča. Predmet zadevne sodne poravnave je tudi sporazumno razdrtje stavbne pravice na delu območja kasete 6A, s čimer je Občina Ankaran izpolnila zavezo do Republike Slovenije, da bodo pred spremembo lastništva vse nepremične na območju kaset 6A in 7A proste bremen, s čemer se lahko nadaljuje njihovo urejanje za potrebe mednarodnega pristanišča. Prav tako so se svetniki seznanili z namero o sklenitvi sporazuma o delni delitvi plodov skupne gospodarske javne infrastrukture (GJI) in nadaljnjimi aktivnostmi sporazumne delitvene bilance med Mestno občino Koper in Občino Ankaran ter podali soglasje k
sklepu občinskega sveta MOK za razrešitev direktorja in pooblastilo za opravljanje poslov direktorja JSS MOK.

Skupni nastop vseh štirih istrskih občin v projektu Evropska prestolnica kulture (EPK), ki ga vodi Občina Piran pod sloganom »Piran-Pirano 4 Istria«, je botroval potrditvi strateškega okvira za kulturo v občinah Piran, Izola, Koper, Ankaran, iz katerega izhaja, da občine soglašajo z vzpostavitvijo skupnih strateških izhodišč za štiri občine in podlago za skupno Istrsko (P.I.K.A.) kulturno strategijo, ki se bo izvajala ne glede na uspešnost kandidature za Evropsko prestolnico kulture 2025. S tem v zvezi so svetniki potrdili tudi Kandidaturno knjigo »PIRAN-PIRANO 4 ISTRIA 2025« za Evropsko prestolnico kulture 2025. Vsi sklepi 8. redne seje Občinskega sveta Občine Ankaran so bili sprejeti soglasno.

»Leto 2020 za Občino Ankaran predstavlja nadaljevanje intenzivnega načrtovanja obsežnih razvojnih ter investicijskih projektov. Pred nami je sprejem ključnih načrtov, s katerimi bo pogojen dolgoročni razvoj občine, in s katerimi postavljamo temelje za širitev naselja in za umestitev potrebne infrastrukture in objektov centralnih dejavnosti izvajanja javnih programov. Ob tem krepimo vlaganja v področje družbenih dejavnosti – izobraževanju, športu, kulturi, otrokom in starejšim posvečamo dodatno pozornost in sredstva. Pri tem vztrajamo na doslednem vzpostavljanju modela ljudem, naravi in morju prijazne občine,« je načrte za leto 2020 komentiral župan Gregor Strmčnik.

Spletna stran za svojo funkcionalnost uporablja spletne piškotke, ki ne hranijo osebnih podatkov. Več o piškotkih lahko izveste tukaj

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close