“Izolan” bo končno dobil mesto v slovenskem pravopisu

Izolski odbor za družbene dejavnosti je lansko leto obravnaval pobudo o poimenovanju prebivalcev Izole tako, kot se poimenujejo sami, t. j. Izolani, pobudo pa nato naslovil na Pravopisno komisijo pri ZRC SAZU. Lanskega decembra je na portalu Fran, v ePravopisu Izolán in Izolánka končno postalo izenačeno z geslom Izolčan.

Deli novico s tvojimi prijatelji

Leksem Izolan sicer izhaja iz furlanske predloge, ki ni povezana s slovenskimi besedotvornimi vzorci, je za izolski tednik Mandrač povedala članica pravopisne komisije dr. Helena Dobrovoljc, kar je v svoji etimološki študiji ugotovila Metka Furlan, medtem ko se je poimenovanje s končnico -čan, tj. Izolčan, uveljavilo pri mlajših priseljencih, končnica -jan, tj. Izoljan pa je zgolj umetno ustvarjena knjižna beseda.

Pravopisna komisija se je naposled le oprla na navedeno študijo in sklenila, da bosta v predlogu novega slovenskega pravopisa za prebivalca Izole predvideni poimenovanji Izolan in Izolčan, obenem pa tudi izpeljani pridevniki Izolanov/Izolčanov, Izolankin/Izolčankin in izolski.

Novi slovenski Pravopis 8.0 bo prinesel več novosti, med katerimi bo najbolj vidna poenostavitev pisanja neprve sestavine v večbesednih krajevnih imenih. Tako bi po novem poenotili pisanje krajev v vseh sestavinah po zgledu Škofja Loka in Zidani Most tudi Novo Mesto, Opatje Selo in Stari Trg. Izjema bi bili le predlogi, primer: Most na Soči.

Poglavje o veliki in mali začetnici tako prinaša veliko primerov, ki so v rabi pogosto pisani neenotno, predlaga poenotenje zapisa imen vseh vrst regij (Obalno-kraška regija) in se podrobno posveti veliki začetnici v poimenovanjih, pisanih z malo začetnico (dan Zemlje).

Kot je še poudarila Helena Dobrovoljc, sta poglavji Prevzete besede in besedne zveze ter Velika in mala začetnica le dve izmed osmih pravopisnih poglavij, ki bodo skupaj v Pravopisu 8.0 za javno razpravo pripravljena predvidoma v roku dveh let.

Do sprejetja novega pravopisa torej ostajata uradni poimenovanji za prebivalca Izole Ízolčan in Izolján oz. Izoljàn, nato pa bosta na tem mestu leksema Izolán in Ízolčan.