GREGOR STRMČNIK: “Vizija Ankarana predstavlja zdravo obmorsko občino v sožitju z morjem in naravo”

Deli novico s tvojimi prijatelji

Občina Ankaran je najmlajša med obalnimi občinami, saj je bila ustanovljena šele leta 2011, leta 2014 so bile izvedene prve županske volitve, ko je županovanje prevzel njen prvi ankaranski župan Gregor Strmčnik, ki v občini danes vodi že svoj drugi mandat. Nanj smo naslovili nekaj zanimivih vprašanj, povezanih s trenutnim dogajanjem v občini.

Katere investicije bodo imele prioriteto letos oz. bi sami morda kakšno izpostavili?

Občina Ankaran izvaja več projektov, največja investicija pa je trenutno projekt obnove občinske cestne infrastrukture.  V pripravi je tudi projektna dokumentacija za izgradnjo novega črpališča za odpadne vode in  ureditev območja za vodne športe z dostopno potjo do pristanišča. Za namene kajak kanu klubov se ureja tudi ustreznejši plavajoči pomol. Ponosni smo, da smo sprejeli Občinski program skrbi za starejše, ki je že začel z izvajanjem. Le-ta vključuje: prevoz starejših občanov, financiranje in pomoč pri organizaciji dejavnosti, financiranje Društva upokojencev, priprava in razvoz kosil na dom za starejše občane, plačilo institucionalnega varstva starejših, program pomoči na domu ter zagotavljanje izvajanja storitev varovanja starejših oseb na daljavo. Poleg tega smo že izvedli pogovore in načrtovanja za vzpostavitev varovanih stanovanj in doma za starostnike v Občini Ankaran. Veseli smo tudi, da so  zemljišča, na katerih je nekoč že stalo skoraj dokončano pokopališče, spet občinska. V letu 2019 bo tako izveden javni natečaj za izbiro urbanistično-arhitekturne zasnove pokopališča v Ankaranu, ki bo podlaga za občinski podrobni prostorski načrt in v končni fazi za težko pričakovano gradnjo pokopališča in ureditev celotnega območja. Izpostaviti je treba tudi ureditev kanalizacijskega omrežja na območjih Debeli rtič – Lazaret, Razgledna pot, Cesta na Prisojo in Vinogradniška pot.

Kako sodelujete z ostalimi občinami v regiji? Je sodelovanje z ostalimi občinami po volitvah lažje, kot je bilo prej, ali je stanje isto oz. glede na to, da ste v začetku januarja imeli srečanje z ostalimi župani obalnih občin, ali so že znani konkretni projekti pri katerih boste sodelovali?

Občina Ankaran že od začetka svojega delovanja sodeluje z ostalimi občinami. Občine skupaj koordinirajo projekt s področja turizma Love Istria, v okviru katerega se izvajajo raznovrstne prireditve ter promocija slovenske Istre na sejmih doma in v tujini. Občina sodeluje z ostalimi občinami tudi pri projektih LAS Istre. Projekti zadevajo področje ribištva, ohranjanja dediščine ter promocije rib v prehrani.

Pred časom ste napovedali sodno izpodbijanje načrtovane nastanitve migrantov v domu Debeli rtič, vzpostavila se je celo civilna iniciativa, ki je zbirala podpise za prenehanje aktivnosti v tej smeri, lahko pričakujemo nove Škofije ali ste z državo prišli do kakršnega koli dogovora?

V tem trenutku novih informacij nimamo.

Kaj vse se je v Ankaranu premaknilo, spremenilo, odkar je samostojna občina?

Na območju Ankaran se je spremenilo marsikaj. V prostorih Ortopedske bolnišnice Valdoltra je bila odprta enota Zdravstvenega doma Koper. V Ankaranu sta zdaj tako dve ambulanti splošne medicine in zobozdravstvena ambulanta. V Domu družbenih dejavnosti je bila odprta enota Osrednje knjižnice Srečka Vilharja Koper in enota vrtca z italijanskim učnim jezikom Delfino blu. Ustanovljena sta bila javni zavod Osnovna šola in vrtec Ankaran. Urejena so bila območja plaž, z odlokom pa je bila zavarovana naravna in kulturna dediščina Debelega rtiča. Družabno, kulturno in umetniško življenje v Ankaranu bogatita festivala Poletje in December v Ankaranu, ki postajata vse bolj priljubljena tako med domačini kot obiskovalci. V teku pa so še nekateri drugi projekti. Več o projektih, ki jih je občina izvedla in jih še izvaja, si lahko preberete na novi občinski spletni strani, katere nastanek – letos februarja – sovpada s sprejetjem novih občinskih simbolov.

Občani izpostavljajo problematiko povečanega tranzitnega cestnega prometa, ki negativno vpliva na okolje kot tudi kakovost življenja prebivalcev Ankarana, kako ste se lotili reševanja te problematike?

Občinski svet Občine Ankaran je sprejel sklep glede spremembe cestninjenja hitre ceste H5 Škofije-Koper, ki predlaga, da se iz tega odseka umakne vinjetni sistem cestninjenja.  Sklep je tesno povezan s sprejemom Zakona o cestninjenju in Uredbe o cestninskih cestah in cestnini, ki določata uvedbo cestninjenja in obveznost nakupa vinjet za hitro cesto H5 Škofije – Koper. Ugotovili smo namreč, da se je od uvedbe cestninjenja in vinjet  na  hitri  cesti H5 Škofije – Koper, kot posledica izogibanja plačilu cestnine, povečal tranzitni cestni promet skozi Občino Ankaran, kar negativno vpliva na zdravo življenjsko okolje občanov, zavarovana območja narave na območju Občine Ankaran, varnost najšibkejših udeležencev v prometu  (otrok, pešcev, kolesarjev) ter na razvoj zdravstvenega in zdraviliškega turizma v občini. Pri  tem  je treba poudariti, da je Občina Ankaran že močno obremenjena z  negativnimi posledicami izvajanja pristaniške dejavnosti v koprskem tovornem pristanišču

Zakaj nasprotujete ideji razsoljevanja morja, ki je bila podana s strani Rižanskega vodovoda kot ena od možnih rešitev za pridobivanje pitne vode in kaj predlagate namesto tega?

Svojo odločitev smo utemeljili s strokovno argumentacijo Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave, OE Piran, ki v pisni utemeljitvi navaja, da pomeni zagotavljanje oskrbe s pitno vodo z razsoljevanjem veliko tveganje za že tako obremenjen morski ekosistem. Občina Ankaran ostalim občinam slovenske Istre predlaga skupni nastop in takojšnji začetek aktivnosti za pridobitev in ureditev dolgoročnega vodnega vira, ki bo omogočal samooskrbo in dolgoročno stabilno zagotavljanje pitne vode iz kakovostnih naravnih virov Republike Slovenije, ter sprejem skupne strategije vodooskrbe, ki ne bo predvidevala pridobivanja vode z metodo razsoljevanja.

Vizija Ankarana v prihodnosti?

Vizija Ankarana predstavlja zdravo obmorsko občino v sožitju z morjem in naravo, skupen dom za kakovostno bivanje vseh generacij, gostoljubno skupnost za odgovorne goste in gospodarstvo ter prostor ustvarjalnosti, ki spodbuja in sprošča talente. Naša razvojna načela vključujejo skrb za zdravo, urejeno in varno življenjsko okolje, soodločanje občanov za skupno dobro, odgovoren prostorski in gospodarski razvoj v ravnovesju z naravo, odprtost za nove ideje in inovacije. Vrednote, ki so pomembne v občini, so soustvarjanje in sodelovanje, skrb za kakovost in varnost bivanja. Bistveno za razvoj pa je tudi zavedanje o tem, kako pomembne so kulturne in naravne vrednote.

 

Tina Saražin